İmar Planlarının Yapılmasında Ve Değiştirilmesinde Uyulacak Hususlar

#1
İmar planının amacı: İnsanın yaşadığı toplumun çevre ile olan ilişkilerinin kişinin ve aile hayatının mutluluğunu yakından etki altına alan yaşadığı çevreyi en sağlıklı şekilde düzenlenmesidir. Yatırım gelişme ve yön eğilimlerinin en doğru ve toplum sağlığını en iyi şekilde koruyarak yönlendirmek en gerçekçi şekilde belirlemek üzere dikkat edilmesi gereken hususların bütünüdür. Bu hususlar hazırlanacak olan imar planlarını ve bu planların üzerinde yapılması muhtemel ve yapılacak olan değişikliklerin hangi kurallar ve hususlar çerçevesinde yapılacağını belirlemektir. İmar Planlarının Yapılmasında ve Değiştirilmesinde uyulacak hususlar hükümleri belediye ve belediyeye bağlı alanların sınırları içerisinde yapılacak her boyuttaki imar planlarının değişikliklerini kapsamaktadır.

İmar Planlarının Yapılmasında ve Değiştirilmesinde Uyulacak Hususlardan dikkat edilmesi gerekenler şunlardır ;

1- İmar planının yapılması ve değiştirilmesinde sosyal ve teknik işleri yapacak yüklenici şirket veyahut kurum ilgili bakanlıkların ve kamu kurumlarının görüşünü alacaktır.
2- İmar planında bir değişiklik ya da sosyal ve teknik olarak alt yapının kaldırılması için bu kurumun hizmet verdiği bölgede aynı görevi üstlenecek işletme için yeni bir alan ayrılması şart ile imar planında değişikliğe gidilebilir.
3- Onaylı imar planlarında değişiklik yapılacak sosyal ve teknik tesis için yeni bölge ayrılmasında ilgili bakanlık ve kurumların görüşü alındığı taktirde ayrılan bölgenin diğer bölgeye oranla asgari büyüklükte olması şartı aranmaz.
4- Sel, deprem, yangın gibi doğal afet durumlarında yeni bir imar planıyla sosyal ve teknik altyapı planlanmasında 2. Maddede belirtilen esasalar uygulanarak asgari alan büyüklüğü şartı aranmaz.
5- Dini yapı ve mabet alanlarının imar planlarında bölge müftülerinin görüşleri alınır.
İmar Planı Verilmiş Olan inşaat örneğinde kat sayısının ve kat da ki daire sayısının değiştirilmesinde nüfus yoğunluğu artacağından dolayı aşağıdaki hususlar imar planı değişikliğinde göz önünde bulundurulur.

1- Artacak olan nüfus yoğunluğundan dolayı sosyal ve teknik alt yapının alanlarının standartlara uygun olması ve yeterliliği konu olan alana hizmet vermede yeterliliği konusunda ilgili bakanlıklardan ve kurumlardan onay alınır.
2- Kat sayasının arttırılması talep edildiğinde belirlenecek olan kat adedi aşağıdaki formülle karşılıklı binaların aralarındaki asgari mesafe hesaplanır.

K = H 1 + H 2 /2+ 7 m

Bu formülde simgelenen harflerin tanımları şu şekildedir ;

K = Karşılıklı bina cepheleri arasındaki mesafe (m)

H 1 = Yolun bir cephesine önerilecek yapının irtifaı

H 2 = Yolun diğer cephesinde önerilecek yapının irtifaıdır.

İmar planındaki yolların genişletilip daraltılması ve güzergahın da yapılacak olan değişiklikler aşağıdaki hususlar çerçevesinde değişikliğe tabi edilebilir;

1- Devamlılığı olan karayollarının belirli bir alanında daraltılma yapılamaz.
2- Yolların güzergahının ve rotasının değiştirilmesinde mülkiyet hakkı ve kentsel yapılan göz önünde bulundurulmalıdır.
3- Genişletme çalışmalarında yukarıdaki birinci ve ikinci madde göz önünde bulundurularak yapılanmanın izin verdiği ölçüde imar planında değişikliğe gidilebilir.
4- İmar planı değişikliği çıkmaz sokak oluşturuluyorsa bu imar planında değişikliğe gidilemez.
5- İmar planı değişikliği karayoluna etki ediyorsa Karayolları Genel Müdürlüğü görüşü ile imar planında değişikliğe gidilebilir.