İMALAT ŞİRKETLERİNİN ORTAKLIK YAPILARININ, FİNANSMAN KARARLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

#1
İMALAT ŞİRKETLERİNİN ORTAKLIK YAPILARININ, FİNANSMAN KARARLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMKB UYGULAMASI (1998-2009)


Bu çalışmada şirketlerin ortaklık yapılarının sermaye yapıları üzerindeki etkileri üzerinde durulmuştur. Bunun için, hisse senetleri İMKB’de işlem gören imalat şirketlerinin 1998–2009 yılları arasındaki panel verileri kullanılmıştır. Kurulan model ile sermaye yapısının ortaklık yapısındaki değişikliklerden nasıl etkilendiği ölçülmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda, ortak sayısı azalan şirketlerin sermaye yapılarını, şirket değerini arttırmak adına, daha riskli hale getirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte, şirketlerin ortak sayısı diğer bir ifade ile halka açıklık oranları arttığında, şirketlerde profesyonel yöneticilerin istihdam edilmesi gereği söz konusu olacaktır. Bu durumda yöneticiler, şirketin finansal sıkıntıya girmemesi için sermaye yapısındaki özkaynak oranının artmasını isteyeceklerdir. Özetle, şirketlerin ortaklık yapılarının sermaye yapısı kararları üzerinde etkili olduğu gözlemlenmiştir.