HİSSE SENEDİ FİYATLARI İLE DÖVİZ KURLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Hasan985

Tanınmış Üye
#1
HİSSE SENEDİ FİYATLARI İLE DÖVİZ
KURLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN
İNCELENMESİ


GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE
OLAN ÜLKELERDEN KANITLARBu çalışmada bazı gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hisse senedi fiyatları ile döviz kurları arasın-daki ilişki incelenmiştir.Gelişmiş ülkeler olarak Japonya,Kanada İngiltere, İsviçre, Almanya ve Avustral-ya ;gelişmekte olan ülkeler olarak ise Singapur, G.Kore ve Türkiye analiz edilmiştir.Uzun dönemli ilişki Engle-Granger (1987) ve Johansen (1988) kointegrasyon testleri, kısa dönemli ilişki ise Granger nedensellik testi ,VAR etki tepki fonksiyonu ve varyans ayrıştırması yöntemleri ile sınanmıştır.Çalışma kapsamında Kanada ve İsviçre’de hisse senedi fiyatlarından döviz kurlarına doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisine rastlanmışken;Japonya, Almanya, İngiltere ve Avusturalya‘da herhangi bir neden-sellik ilişkisine rastlanmamıştır.Singapur ve G.Kore’de döviz kurlarından hisse senedi fiyatlarına doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisine rastlanmışken Türkiye‘de hisse senedi fiyatlarından döviz kurlarına doğru bir nedensellik ilişkisine rastlanmıştır. Değişkenler arasında Singapur dışında hiçbir ülkede uzun dönemli ilişkiye rastlanmamıştır.TÜRKİYE’DE YABANCI PORTFÖY
YATIRIMLARININ BELİRLEYİCİLERİ


Finansal küreselleşme ile hız kazanan yabancı sermaye ülkeler için önemli bir finansman aracı ve finansman kaynağı haline gelmiştir. Yabancı sermaye türlerinden biri olan yabancı portföy yatırımlarının gelişmekte olan bir ülkeye, yabancı yatırımın borçsuz kredi kaynaklarını sağlaması, sermayenin etkili bir şekilde tahsisini artırması ve yerel sermaye piyasasını etkilemesi gibi faydaları bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de yabancı portföy yatırımlarının belirleyicilerini tespit etmektir. Çalışmada 1998:01-2010:12 dönemine ait aylık verilerle regresyon analizi kullanıldı. Çalışmanın sonucunda yabancı yatırımcıların alış ve satış kararları üzerinde en büyük katkı sağlayan değişkenlerin İMKB 100 endeksi, yabancı yatırımcıların önceki dönem alış ve satış miktarı ve Gayrisafi Yurtiçi Hasıla değişkenleri olduğu belirlenmiştir.BORSA BİRLEŞME ve SATIN ALMALARININ
İŞLEM HACMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ


Borsalardaki yapısal değişiklikler; özellikle borsalar arası birleşme ve satın almalar, sermaye piyasalarında artan rekabet ve küreselleşme nedeniyle tüm dünyada yakından takip edilmektedir. Bu çalışma 20 hisse senedi borsasında makroekonomik değişkenlerin işlem hacmi üzerinde etkili olup olmadığı son 15 yılda borsalarda yaşanan birleşme ve satın almalar da dikkate alınarak incelendi. Seçilen borsaların bazıları gelişmiş ülkelere (Amerika, İngiltere, Japonya vd) bazıları ise gelişmekte olan ülkelere(Meksika, Kore, Polonya vd) aittir. 1995-2010 dönemi aylık verileriyle zaman serilerinde sıklıkla rastlanan otokorelasyon ve değişen varyans sorunlarına karşı gerekli önlemler alınarak regresyon analizi yapıldı. Genel olarak incelenen borsaların tümünde makroekonomik değişkenlerin işlem hacmi üzerinde etkili olduğu görülmekle birlikte etkilerinin borsadan borsaya değişkenlik gösterdiği ve birleşmelerin bazı borsalarda işlem hacmini artırıcı etkisi olurken, bazılarında etkisi olmadığı görüldü.

Kaynak : Borsa İstanbul