GAYRİMENKUL PİYASASI VE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER

Hasan985

Tanınmış Üye
#1
GAYRİMENKUL PİYASASI VE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER


Bu çalışmada, Eylül 2007 ve Aralık 2011 tarihleri arasındaki veriler kullanılarak Türkiye’deki gayrimenkul piyasasının makroekonomik değişkenler tarafından nasıl etkilendiği, Hata Düzeltme Düzeneği Modeli (Vector Error Correction Model) kullanılarak, incelenmiştir. Daha önce yapılan çalışmalarda gayrimenkul piyasası talep ve arz değişkenleri ile faiz oranları, gayri safi yurt içi hasıla, ev fiyatları gibi makroekonomik değişkenler arasında eşbütünleşme olduğu gösterilmiştir. İki eşbütünleşik denkleme ait bulgular ışığında yapılan Hata Düzeltme Düzeneği Modeli incelemesinde, denklemlerden birincisini gayrimenkul piyasası arzı, diğerini ise gayrimenkul piyasası talebi olarak de değerlendirmek mümkündür. Gayrimenkul piyasası talebi denkleminde bağımlı değişken olarak mortgage kredi hacmi verisi kullanılırken; arz denkleminde ise yapı ruhsatı verisi kullanılmıştır. Yapılan dürtüye tepki (impulse-response) işlevine göre, Türkiye’deki gayrimenkul piyasasının ekonomideki şoklara duyarlı olduğu anlaşılmıştır. Yapılan öngörü hatası değişirlik ayrıştırması analiziyle, kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın mortgage kredi hacmine uzun dönemde önemli etkisi olduğu bulunmuştur.

Kaynak : Borsa İstanbul