Bankalarda Karlılık Analizi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama

#1
BANKALARDA KARLILIK ANALİZİ:TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Bu çalışma, Ocak 2003-Mayıs 2010 tarihleri arasında, Türkiye’de faaliyet gösteren mevduat bankalarının karlılıklarını etkileyen faktörleri araştırmayı amaçlamaktadır. Çalışmada, çoklu doğrusal regresyon yönteminden yararlanılmıştır. Bağımsız değişkenler, takipteki alacaklar karşılığının takiptekikredilere oranı, faiz dışı giderlerin net kara oranı, kredilerin mevduata oranıfaiz dışı gelirlerin toplam aktiflere oranı ve para arzındaki büyüme oranıdır.Çalışmanın sonuçları incelendiğinde; bankaların aktif karlılığının, toplam kredilerin toplam mevduata oranı ve faiz dışı gelirlerin toplam aktiflere oranından olumlu yönde; faiz dışı giderlerin net kara oranından ise olumsuz yönde etkilendiği görülmektedir. Net faiz marjının ise, toplam kredilerin toplam mevduata oranından, faiz dışı gelirlerin toplam aktiflere oranından ve takipteki alacak karşılıklarının takipteki kredilere oranından olumlu yönde etkilendiği ortaya çıkmıştır.