ABD DOLARI DEĞERİNDEKİ DEĞİŞMENİN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ ENDEKSLERİNE ETKİSİ

Hasan985

Tanınmış Üye
#1
ABD DOLARI DEĞERİNDEKİ DEĞİŞMENİN
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ
ENDEKSLERİNE ETKİSİ:
OCAK 2001-KASIM 2006 ÖRNEĞİ

Bu çalışmada 20 gelişmekte olan ülkede ABD dolarının değerindeki değişimin bu ülkelerin hisse senedi pazar endeksleri üzerindeki etkisi 2001:01 ve 2006.11 dönemleri arasında regresyon modeli ile incelenmiştir. Bununla birlikte söz konusu çalışma dönemi ABD Merkez Bankası (FED)’nın faiz indirimine gittiği 2001:01 ve 2004:05 dönemleri ile faiz artırımına gittiği 2004:06 ve 2006:11 dönemleri arasında yani iki alt düzeyde de ayrı ayrı ele alınmıştır. Sonuçta, ABD doları değişmesinin hisse senetleri endeksleri üzerindeki birebir etkisine bakıldığında, ABD doları değişiminin 11 ülkenin hisse senedi pazar endeksi üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. FED’in faiz indirimine gittiği 2001:01-2004:05 alt dönemde hisse senedi endeksleri üzerindeki döviz kuru etkisi ülkelerin 9’unda ve FED’in faiz artırımına gittiği 2004:06-2006:11 alt dönemde ise ülkelerin 7’sinde istatiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Dolar kurunun gecikmeli etkilerinin de dikkate alındığı bu çalışmada 1 ve 3 aylık gecikmelerde 4 ülkede anlamlı sonuçlar elde edilmiştir.

Kaynak : Borsa İstanbul